Aan tafel voor een samenleving waarin iedereen ertoe doet

De Zorgtafel biedt zorg aan (jong) volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking, langdurige psychische klachten en/of een getraumatiseerd verleden. Dit doen wij in het kader van begeleid wonen. Dit betekent dat wanneer jij bij ons in zorg komt, je komt te wonen in een van onze veilige en huiselijke 24-uurs voorzieningen. De woningen hebben ca. 7 bewoners en er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. 

De begeleiding is gericht op verschillende levensdomeinen, waaronder wonen, dag-invulling, vrije tijd, sport, financiën en vrienden/familie. De zorg wordt verricht door gekwalificeerd personeel. Je krijgt een eigen kamer en een vaste persoonlijke begeleider. Samen met deze persoonlijke begeleider wordt er gekeken naar jouw specifieke zorgbehoeftes en je situatie en mogelijkheden. Van hieruit wordt er een plan opgesteld voor de toekomst. Dit plan zal met regelmaat geëvalueerd en besproken worden met jou en met de betrokken personen om jou heen.Kernactiviteiten/Methodisch Kader:

Kerntaak van De Zorgtafel is het bundelen van kennis, ervaring en betrokkenheid van derden. Zodat cliënten met ernstige gedrags-, psychiatrische stoornissen, die zijn veroorzaakt en in stand zijn gehouden door diverse factoren in het verleden, op een prettige manier kunnen deelnemen aan de samenleving.

De Zorgtafel is een organisatie die zich richt op cliënten met een Langdurige Zorgindicatie (WLZ) en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De Zorgtafel werkt volgens het methodisch kader Life Wise (https://lifewiselvb.nl).

Cultuursensitieve zorg

Bij De Zorgtafel zorgen wij voor een warme, veilige omgeving om te wonen en te leven waarbij ieder individu uniek is maar gelijkwaardig. Cliënten met diverse problematiek zoals met een VG vallen vaak tussen wal en schip. De Zorgtafel wilt daar staan voor de ondervertegenwoordigde groepen. Door middel van persoonsgerichte zorg, oftewel zorg op maat, wordt er verdieping gevonden bij de ander en wat deze persoon allemaal met zich meebrengt. Iedere cliënt heeft een verschillende achtergrond, komt uit een ander milieu en is divers op zijn eigen manier.

Met het oog op de steeds blijvend veranderende samenleving, waarbij veel verschillende culturen bij elkaar komen, die hier, bij de Zorgtafel, bij elkaar wonen vinden we het belangrijk ons te focussen op cultuursensitiviteit. Cultuursensitiviteit staat voor het bewustzijn dat de eigen normen en waarden niet voor iedereen gelden ( Hemstede, M, 2013 ). De Zorgtafel ziet de culturele achtergrond van een cliënt als een fundamenteel onderdeel van het leven waarbij we op zoek gaan naar aansluiting bij het aangaan van een pedagogische relatie en het aanpassen bij de ondersteuningsbehoefte. 

Cultuurbewust te werk gaan betekent bij de Zorgtafel dat we weten welke culturele normen en waarden we als zorgverleners zelf aanhouden en van waaruit we anderen zien. Dit vergt een open-minded instelling van de pedagogisch medewerkers en daarnaast een verzameling van kennis over culturele diversiteit en het vermogen om te reflecteren op het eigen referentiekader. Naast het vergen van kennis zijn onze medewerkers ook daadwerkelijk bezig met het ècht hebben van contact met cliënten die een andere culturele achtergrond hebben. Om vooroordelen, racisme en andere vormen van discriminatie te herkennen en te bestrijden maken wij, als zorgverleners, dit onderwerp bespreekbaar en communiceren we transparant en met een open houding. We stellen een vraag in plaats van een eigen invulling maken want het negeren culturele diversiteit is geen optie.

Bron: Hemstede, M. (2013). Cultuursensitief werken is creatief omgaan met de situatie. Markant artikel. Geraadpleegd van https://vgn.nl/artikel/17233.

 

Logeeropvang

Logeeropvang is kortdurend verblijf voor mensen met een volledig pakket thuis (vpt), modulair pakket thuis (mpt) of persoonsgebonden budget (pgb) om één of meer mantelzorgers te ontlasten van de zorg van de cliënt. Het is een vorm van respijtzorg, die al jaren bestaat in zorgland, maar die nog te weinig wordt gebruikt. De Zorgtafel wil graag in deze behoefte voorzien bij de mantelzorgers.

Onder logeeropvang valt logeerverblijf, het verstrekken van eten en drinken, het schoonhouden van de logeerruimte en andere ruimten waarvan de logé tijdens zijn of haar verblijf gebruik maakt, en roerende voorzieningen. De Zorgtafel heeft een appartement gereserveerd voor de logeeropvang. Dit appartement zit vast aan de woning en is voorzien van een keukenblok, een toilet en een badkamer. Het is voor de cliënt mogelijk om mee te eten met de groep en te ontspannen samen met de andere bewoners. Ook mag er aan alle activiteiten deelgenomen worden.

Het doel van logeeropvang is ontlasting van de mantelzorg. Door af en toe een korte periode rust te krijgen, houden de mantelzorgers het langer vol om dagelijkse zorg te verlenen. 

Logeeropvang is in omvang beperkt tot maximaal 156 etmalen per jaar (in de praktijk betekent dat 156 nachten logeren). Het aantal van 156 nachten per jaar is gebaseerd op maximaal 3 nachten per week, maar het is mogelijk logeeropvang dagen te “sparen”, zodat langere logeerperiodes mogelijk zijn als de mantelzorger daaraan behoefte heeft. Met andere woorden: per kalenderjaar heeft een cliënt aanspraak op maximaal 156 nachten logeeropvang, die hij gedurende het jaar naar behoefte kan inzetten. Als een indicatie tijdens het kalenderjaar ingaat, wordt het maximum aantal logeeropvang dagen voor dat jaar bepaald door het aantal weken waarvoor het indicatiebesluit in dat jaar geldt met 3 te vermenigvuldigen.

 Bij logeeropvang gaat het om logeren in een voor de cliënt beschermende woonomgeving waarin hij samenhangende zorg ontvangt. Er zal een eerste kennismaking plaatsvinden met De Zorgtafel en op de groep en er kan eventueel een nacht ‘proef logeren’ geregeld worden. Daarna zal er tijdens een gesprek met de mantelzorger en andere betrokkenen gekeken worden of De Zorgtafel een geschikte locatie is voor de cliënt. Vervolgens kan er een periode afgesproken worden voor het logeren. De pedagogisch medewerkers van de groep worden tijdig ingelicht zodat zij op de hoogte zijn van de komst van de logé en zodat zij ook voldoende tijd hebben om dit met de bewoners te bespreken. 

Doordat mantelzorgers het vaak moeilijk vinden om respijtzorg te accepteren vinden we het bij De Zorgtafel belangrijk dat alles van tevoren goed besproken wordt, dat er een goede inschatting gemaakt wordt welke zorg de cliënt nodig heeft tijdens het logeren en dat alle partijen zich goed voelen bij de afspraken die gemaakt worden.


 

      hkz_logo.png

    www.keurmerk.nl

 sbb-beeldmerk-300x300.png

      SBB

 

Contact

  De Zorgtafel
Transportweg 5
4387 PE Vlissingen
  085 13 05 714
  [infodezorgtafel.nl]
  Kvk. 74407953

schoenen.jpg

facebook.png